Ban quản lý di tích

THÔNG BÁO VỀ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ...

NHẬN DIỆN GIÁ TRỊ NỔI BẬT TOÀN CẦU KHU DI TÍCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC

Thế kỷ XIV, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã chọn vòng cung Đông Bắc để...

GIỚI THIỆU BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC

         Khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải...

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BAN QUẢN LÝ DI TÍCH BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BAN QUẢN LÝ DI TÍCH BAN QUẢN LÝ...

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

          Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc trực thuộc Sở Văn...

CÔNG TÁC BẢO VỆ, GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ

CÔNG TÁC BẢO VỆ, GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ Khu di tích Côn Sơn...