HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG HỒ SƠ QUẦN THỂ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ – VĨNH NGHIÊM – CÔN SƠN, KIẾP BẠC

 

 

 

Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

 

 

Trả lời