Công văn số 1399/UBND-VP v/v phối hợp tuyên truyền về Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương) trình UNESCO công nhận là di sản thế giới

Trả lời