Ban quản lý di tích

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU TUYÊN TRUYỀN

Đây là một trong những nhiệm vụ chủ chốt của Ban quản lý di tích...

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TỒN, TÔN TẠO DI TÍCH

Ngay sau khi được thành lập (1994) Ban quản lý di tích Côn Sơn –...

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

          Ngày 9 /4/ 2007, UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định số 415/ QĐ...