Lưu trữ Danh mục: Ban quản lý di tích

GIỚI THIỆU BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC

         Khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải...

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BAN QUẢN LÝ DI TÍCH BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BAN QUẢN LÝ DI TÍCH BAN QUẢN LÝ...

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

          Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc trực thuộc Sở Văn...

CÔNG TÁC BẢO VỆ, GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ

CÔNG TÁC BẢO VỆ, GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ Khu di tích Côn Sơn...

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU TUYÊN TRUYỀN

Đây là một trong những nhiệm vụ chủ chốt của Ban quản lý di tích...

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TỒN, TÔN TẠO DI TÍCH

Ngay sau khi được thành lập (1994) Ban quản lý di tích Côn Sơn –...

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

          Ngày 9 /4/ 2007, UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định số 415/ QĐ...