Công văn số 2428/SVHTT-QLDS v/v xin ý kiến tham gia Đề cương nhiệm vụ, Kế hoạch xây dựng Hồ sơ khoa học và Kế hoạch quản lý Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương) trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Trả lời