Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nhất trên website Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "consonkiepbac.org.vn". (Ví dụ: tin tức mới consonkiepbac.org.vn). Tìm kiếm ngay
579 lượt xem

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

          Ngày 9 /4/ 2007, UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định số 415/ QĐ – UBND quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

Ngày 9 /4/ 2007, UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định số 415/ QĐ – UBND quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc cụ thể như sau:

Xây dựng qui hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về bảo tồn, phát triển các khu di tích và hoạt động của Ban quản lý di tích, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

Tổ chức bảo vệ, quản lý, bảo tồn, quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu giá trị văn hóa của các di tích được giao quản lý, theo qui định của Nhà nước và của tỉnh;

Tổ chức việc kiểm kê, bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích được giao quản lý theo qui định của Nhà nước và của tỉnh

Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền phát huy giá trị tinh thần của di tích được giao quản lý.

Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ và bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cảnh quan và vệ sinh môi trường tại các di tích được giao quản lý theo qui định của nhà nước và của tỉnh;

Tổ chức các hoạt động dịch vụ tại khu di tích được giao quản lý theo qui định của Nhà nước và của tỉnh;

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Ban với Sở văn hóa – Thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Chí Linh và các cơ quan có liên quan theo qui định;

Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động, tài chính, tài sản của Ban theo qui định của Nhà nước và phân cấp của tỉnh;

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Bài viết cùng chủ đề:

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời