Công văn số 2866/QĐ-BVHTTDL v/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ Công tác xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương) trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới.

Trả lời