THÔNG QUA DỰ THẢO HỒ SƠ “QUẦN THỂ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ – VĨNH NGHIÊM – CÔN SƠN, KIẾP BẠC”

Dự thảo hồ sơ “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc” được thông qua là cơ sở quan trọng để Hải Dương, Quảng Ninh và Bắc Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.

https://bhd.1cdn.vn/files/library/images/site-1/20230706/web/video-thong-qua-du-thao-ho-so-quan-the-di-tich-va-danh-thang-yen-tu---vinh-nghiem---con-son-kiep-bac-29-181445.jpg Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại cuộc họp trực tuyến

Ngày 6.7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp trực tuyến với UBND các tỉnh Hải Dương và Bắc Giang, thông qua dự thảo hồ sơ “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc” báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản thế giới chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, ngày 24 và 25.6, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang đã phối hợp đánh giá kết quả xây dựng hồ sơ khoa học “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc” trình UNESCO công nhận là di sản thế giới và bảo vệ hồ sơ trước Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tại Hà Nội. Đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND 3 tỉnh để chỉnh sửa, bổ sung vào hồ sơ đề cử. Trong thời gian tới, 3 sở tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện bản thảo hồ sơ đề cử, kế hoạch quản lý di sản đề cử và các thành phần phụ lục theo đúng hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản thế giới 1972, báo cáo UBND 3 tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30.7 để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ gửi hồ sơ đề cử tới UNESCO trước ngày 30.9.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cơ bản nhất trí với các nội dung do đơn vị tư vấn trình bày cũng như các ý kiến phát biểu tại cuộc họp của các nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và 2 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang.

UBND tỉnh Hải Dương sẽ từng bước kiện toàn công tác quản lý di sản, trong đó có việc đưa di tích chùa Thanh Mai, hiện thuộc Ban Quản lý di tích TP Chí Linh quản lý về Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị xác định cụ thể ranh giới khoanh vùng bảo vệ đối với từng cụm điểm di tích. Điểm thuận lợi là các cụm điểm di tích tại 3 tỉnh trong hồ sơ đều đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt và cấp quốc gia. Diện tích khoanh vùng cũng đã có số liệu cụ thể, bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ cũng đã được lập và phê duyệt. Do vậy, việc lập ranh giới khoanh vùng bảo vệ các cụm điểm di tích trước hết phải tuân thủ theo diện tích đất đã được khoanh vùng bảo vệ. Qua rà soát, hồ sơ đề cử đã cơ bản chỉnh sửa diện tích đúng, trong phần kế hoạch quản lý di sản, vẫn còn một số trang để phần diện tích của di tích An Phụ, đề nghị tư vấn tập trung chỉnh sửa số liệu cho thống nhất giữa hồ sơ và kế hoạch quản lý di sản văn hoá.

Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ theo đúng tiến độ đề ra. Sở Nội vụ 3 tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng Điều hành quản lý di sản tại các tỉnh. Tỉnh Hải Dương sẽ giao các sở, ngành, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh trong việc hoàn thiện hồ sơ, từng bước kiện toàn công tác quản lý di sản. Đồng thời giao UBND TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn chỉ đạo và chủ động bố trí kinh phí chỉnh trang cảnh quan, môi trường, không gian di tích, hạ tầng kỹ thuật, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bài trí thờ tự tại di tích, biển, bảng hướng dẫn, quảng bá, giới thiệu di tích bằng song ngữ Anh – Việt bảo đảm hoàn thiện hồ sơ theo đúng tiến độ đề ra.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương ghi nhận sự cố gắng của UBND 3 tỉnh và đơn vị tư vấn. Yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp để đưa vào hồ sơ. Về thành phần hồ sơ đề cử và kế hoạch quản lý thống nhất các ý kiến của các thành viên. Hồ sơ đề cử cần có sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương với đơn vị tư vấn. Đồng chí nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng và nặng nề, đề nghị UBND các tỉnh tập trung cao độ để hoàn thiện hồ sơ chính xác, đầy đủ, bảo đảm đúng các mốc thời gian đã đề ra.

                                                                                                                                                          Nguồn: baohaiduong.vn

Trả lời