BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ VĂN MINH NƠI CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ban hành Bộ tiêu chí ứng xử văn minh nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 cụ thể như sau:


 

 

Trả lời