THUYẾT MINH

* Đội ngũ thuyết minh viên BQLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc luôn thường trực tại các điểm di tích phục vụ:

– Hướng dẫn tham quan.

– Hướng dẫn sắp và tiến lễ.

– Tổ chức các nghi lễ dâng hương, báo công, lễ kết nạp đoàn, đội.

– Cung cấp thông tin, tư liệu nghiên cứu.

– Bảo vệ, hỗ trợ kịp thời khi có sự cố xảy ra.

– Tư vấn những vấn đề liên quan…

 

Trả lời