PHÍ THAM QUAN

Thực hiện Thông báo số 4826/UBND – VP ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh, bổ sung, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Từ ngày 01/01/2023, Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc thu phí, lệ phí vào Khu di tích như sau:

  1. VÉ VÀO KHU DI TÍCH CÔN SƠN : 20.000Đ/NGƯỜI/LƯỢT
  2. VÉ VÀO KHU DI TÍCH KIẾP BẠC: 20.000Đ/NGƯỜI/LƯỢT
  3. VÉ GIỮ PHƯƠNG TIỆN:

+ VÉ Ô TÔ DƯỚI 8 CHỖ: 15.000Đ/LƯỢT

+ VÉ Ô TÔ TỪ 08 CHỖ ĐẾN 16 CHỖ: 20.000Đ/LƯỢT

+ VÉ Ô TÔ TRÊN 16 NGỒI: 25.000Đ/LƯỢT

Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc

Trả lời