Công văn số 991/UBND-VP v/v góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng Hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương) trình UNESCO công nhận là di sản thế giới

Trả lời