DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ KIẾP BẠC

Đền Kiếp Bạc là trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng lớn của cả nước. Ra đời và tồn tại lâu dài trong lịch sử, hội tụ văn hoá của các vùng miền, Kiếp Bạc trở thành "kho tàng" văn hoá vật thể, phi vật thể đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung, là kết tinh của biết bao công sức, tư tưởng, trí tuệ, tình cảm... của các thế hệ cha ông đã dày...

Thứ 2, Ngày 2/4/2012