DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CÔN SƠN

Năm 2012, chùa Côn Sơn được Nhà nước xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt. Côn Sơn là nơi ghi dấu của ba vị Thánh tổ thiền phái Trúc Lâm và nhiều danh nhân, hiền sĩ của dân tộc... Đây còn nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của các triều đại, chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử to lớn.

Thứ 2, Ngày 2/4/2012