Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc
Thứ 2, Ngày 2/4/2012