THÔNG BÁO CỦA SỞ VHTT&DL TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Thứ 2, Ngày 2/4/2012