THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Thứ 2, Ngày 2/4/2012