CÔN SƠN-KIẾP BẠC ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ KHU DU LỊCH CẤP TỈNH

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái vừa ký quyết định số 3854/QĐ-UBND về việc công nhận khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (TP.Chí Linh) là Khu du lịch cấp tỉnh.

         
Di tích Côn Sơn luôn được tỉnh quan tâm đầu tư cải tạo cảnh quan
 
Theo quyết định, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo Ban quản lý Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý Khu du lịch, nội dung cụ thể là: bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách du lịch, đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Sở VHTTDL chỉ đạo ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản và các văn bản liên quan. Xây dựng nội dung thuyết minh cùng các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về điểm du lịch địa phương, nhằm phát huy giá trị của Khu du lịch. Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên môi trường, Công an tỉnh, TP Chí Linh cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở VHTTDL thực hiện tốt các nội dung của quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2019.
-------------------
Phạm ChứC (Đài PT-TH Hải Dương)
i nguyên du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách du lịch, đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Sở VHTTDL chỉ đạo ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản và các văn bản liên quan. Xây dựng nội dung thuyết minh cùng các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về điểm du lịch địa phương, nhằm phát huy giá trị của Khu du lịch. Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên môi trường, Công an tỉnh, TP Chí Linh cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở VHTTDL thực hiện tốt các nội dung của quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2019.
-------------------
Phạm ChứC (Đài PT-TH Hải Dương)
Thứ 2, Ngày 2/4/2012