BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HD     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QLDT CÔN SƠN - KIẾP BẠC                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 07/ TB- BQLDT                                           Chí Linh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển viên chức năm 2018

 

   Ban quản lý di tích Côn  Sơn - Kiếp Bạc cần tuyển 08 viên chức

1.  Chỉ tiêu và trình độ chuyên môn

        - Vị  trí việc làm:  Phòng Nghiệp vụ 01 người, Trình  độ Thạc sĩ Văn hóa học

       -  Vị trí việc làm: Phòng xây  dựng  -  Tu bổ  di  tích: 01 người, Tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ sư Kinh  tế xây dựng

       -  Vị  trí việc làm Thuyết minh: 01 người, Trình độ cử nhân đại học ngành Xã  hội  học

       -  Vị  trí việc làm Thuyết minh:  01 người, Trình độ Cử nhân đại học  ngành Chính trị học.

       -  Vị  trí việc làm Phòng Du lịch - Dịch vụ: 01 người, Trình độ cử nhân ngành Quản trị kinh doanh.

       - Vị  trí việc làm  Phòng Quản lý  di tích chùa Côn Sơn:  01 người, Trình độ Đại học ngành Quản lý văn hóa.

      - Vị trí việc làm Phòng Du lịch - Dịch vụ: 01 người, Trình độ Đại học  ngành Kế toán

      -  Vị trí việc làm Phòng Nghiệp vụ: 01 người, Trình  độ Cao đẳng ngành Quản lý văn hóa

2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

    a. Những người có đủ các điều kiện sau đây: không phân biệt chủng tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

        - Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hộ khẩu  thường trú tại tỉnh Hải Dương. Từ 18 tuổi trở lên.

        -  Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

  b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

        -  Mất năng lực hành vi dân sự  hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

        -  Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

   3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

       -  Đơn xin xét tuyển viên chức theo mẫu (Thông tư  số 15/2012/TT - BNV, ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ).

       - Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền  địa phương  nơi cư trú trong thời hạn  06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự  tuyển;

       - Bản sao giấy khai  sinh;

       - Bản sao văn bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ, bảng điểm học tập (có công chứng);

       - Giấy khám sức khỏe của bệnh viện huyện hoặc thành phố trở lên,  có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

       - 02 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận,  02 ảnh 4x6 được đựng trong túi hồ sơ cỡ 24 x 34cm.

   4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

       4.1. Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 29 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 02 tháng 03 năm 2018 (không kể các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ)

     - Buổi sáng: Từ 7h30 - 11h30.

     - Buổi chiều: Từ 13h30 - 16h30.

      4.2. Địa điểm: Tại Phòng Hành chính - Quản trị, Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc ( Phường Cộng Hòa - thị xã Chí Linh - tỉnh Hải Dương).

   5. Thời gian và địa điểm xét tuyển

Dự kiến xét tuyển vào ngày 15/03/2018; tại trụ sở Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Phường Cộng Hòa - thị xã Chí Linh - tỉnh Hải Dương).

   6. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

   7. Nội dung xét tuyển

     - Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển

    - Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

   8. Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/người

   * Mọi chi tiết liên hệ: Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Điện thoại: 0220. 3 882400

 

Nơi nhận:

 -  Sở Nội vụ (để báo cáo)                                                                        TRƯỞNG BAN             -  Sở VHTTDL (để báo cáo 

-   Lưu VT BQLDT                                                                                          (đã ký)


                                                                                                                Nguyễn Khắc Minh

Thứ 2, Ngày 2/4/2012