VÉ THAM QUAN

THÔNG BÁO GIÁ THU PHÍ, LỆ PHÍ TẠI DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC

          Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí, thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

          Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc thu phí vào khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn như sau:

  1. VÉ VÀO KHU DI TÍCH CÔN SƠN : 15.000Đ/NGƯỜI/LƯỢT
  2. VÉ VÀO KHU DI TÍCH KIẾP BẠC: 15.000Đ/NGƯỜI/LƯỢT
  3. VÉ GIỮ PHƯƠNG TIỆN:

             +VÉ Ô TÔ TỪ 24 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN: 15.000Đ/LƯỢT

             +VÉ Ô TÔ TỪ 12 CHỖ ĐẾN 23 CHỖ NGỒI: 12.000Đ/LƯỢT

             +VÉ Ô TÔ DƯỚI 12 CHỖ NGỒI: 10.000Đ/LƯỢT

                           

Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc

Thứ 2, Ngày 2/4/2012