Công tác xã hội hóa

CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA VĂN HÓA

Trong quá trình hoạt động, từ kinh nghiệm thực tiễn, Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã nhận thức ngày càng đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò của xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, đồng thời tiến hành nhiều biện pháp nhằm triển khai trên thực tiễn nhiệm vụ công tác này

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN THAM GIA CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA VĂN HÓA

Từ năm 2004 đến nay, nhiều hạng mục công trình bằng nguồn vốn do nhân dân đóng góp đã hoàn thành như: Sân đá, tường bao nội tự đền Kiếp Bạc, dậu đá nhà Bạc đền Kiếp Bạc, sân Tiền đường chùa Côn Sơn, cải tạo tòa Tiền đường chùa Côn Sơn. Năm 2006, sẽ tôn tạo 2 dãy hành lang chùa Côn Sơn, khu tạo soạn đền Kiếp Bạc... Tổng kinh phí của các dự án trên...

Thứ 2, Ngày 2/4/2012