Ban quản lý khu di tích

QUYẾT ĐỊNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC

Quyết định số 920/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử, văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

GIỚI THIỆU BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC

Khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Từ nhiều thế kỷ trước, Côn Sơn - Kiếp Bạc là trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng, địa chỉ du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Công tác quản lý, khai thác, phát huy tác dụng của khu di tích được Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc. Ngày 28 tháng 4 năm 1962, Bộ...

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TỒN, TÔN TẠO DI TÍCH

Ngay sau khi được thành lập (1994) Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tổ chức nghiên cứu xây dựng quy hoạch, kế hoạch trùng tu, tôn tạo di tích giai đoạn 1995 - 2000, phân kỳ thực hiện.

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU TUYÊN TRUYỀN

Đây là một trong những nhiệm vụ chủ chốt của Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. Từ khi mới thành lập (1994), mặc dù biên chế thiếu, đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, tuyên truyền còn non trẻ, nhưng đơn vị đã đặc biệt quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, tuyên truyền phát huy tác dụng di tích.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hải Dương, là đơn vị sự nghiệp, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và sử dụng con dấu riêng để hoạt động.

CÔNG TÁC BẢO VỆ, GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc có địa hình phức tạp, có cả rừng, núi, sông, hồ, lại nằm xen lẫn với khu dân cư ba xã: Cộng Hòa, Hưng Đạo, Lê Lợi. Đây là khu vực tiếp giáp ba tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, cận kề hệ thống giao thông thủy, bộ liên tỉnh (Quốc lộ 18, 37, 183 và sông Lục Đầu ), nên giao lưu đi lại rất thuận tiện, đặc biệt là...

Thứ 2, Ngày 2/4/2012