Giới thiệu chung | Sơ đồ tổ chức hành chính

GIỚI THIỆU BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC

Khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Từ nhiều thế kỷ trước, Côn Sơn - Kiếp Bạc là trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng, địa chỉ du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Công tác quản lý, khai thác, phát huy tác dụng của khu di tích được Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc. Ngày 28 tháng 4 năm 1962, Bộ...

Thứ 2, Ngày 2/4/2012