Quy hoạch tổng thể

QUYẾT ĐỊNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC

Quyết định số 920/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử, văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Thứ 2, Ngày 2/4/2012