Giới thiệu chung | Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Ngày 9 /4/ 2007, UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định số 415/ QĐ - UBND quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Thứ 2, Ngày 2/4/2012